Meteen naar de inhoud

Wat wij geloven.

Wij geloven in:

 1. De enige ware drieënige God, die eeuwig leeft – de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
 2. De liefde, genade en soevereiniteit van God, Die werkt in het creëren, ondersteunen, regeren, verlossen en oordelen van de wereld.
 3. De goddelijke inspiratie en het hoogste gezag van de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament, die het geschreven Woord van God zijn – volledig betrouwbaar voor geloof en gedrag.
 4. De waardigheid van alle mensen, mannelijk en vrouwelijk, geschapen naar Gods beeld om lief te hebben, heilig te zijn en te zorgen voor de schepping, toch beschadigd door de zonde, die leidt tot goddelijke toorn en oordeel.
 5. De menswording van Gods eeuwige Zoon, de Heer Jezus Christus — geboren uit de maagd Maria; werkelijk goddelijk en werkelijk menselijk, maar zonder zonde.
 6. Het offer van verzoening van Christus aan het kruis: sterven in onze plaats, de prijs van de zonde betalen en het kwaad verslaan, en zodoende ons met God verzoent.
 7. De lichamelijke opstanding van Christus, de eerste vruchten van onze opstanding; zijn opvaren naar de Vader, en zijn heerschappij en bemiddeling als de enige Verlosser van de wereld.
 8. De rechtvaardiging van zondaars uitsluitend door de genade van God door geloof in Christus.
 9. De bediening van God de Heilige Geest, die ons leidt tot bekering, ons verenigt met Christus door nieuwe geboorte, ons discipelschap bekrachtigt en ons getuigenis mogelijk maakt.
 10. De kerk, het lichaam van Christus, zowel lokaal als universeel, het priesterschap van alle gelovigen — leven gekregen door de Geest en begiftigd met de gaven van de Geest om God te aanbidden en het evangelie te verkondigen, rechtvaardigheid en liefde bevorderend.
 11. De persoonlijke en zichtbare terugkeer van Jezus Christus om de doeleinden van God te vervullen, die alle mensen zal oordelen, het eeuwige leven zal brengen aan de verlosten en eeuwige veroordeling aan de verlorenen, en een nieuwe hemel en nieuwe aarde zal vestigen.