Kernwaarden


Wij ZIJN geheel op Christus en de Drieëenheid gericht.

Al Massira gelooft in een God die gemeenschappelijk is – Vader, Zoon en Heilige Geest – die door de hele Schrift heen consequent geopenbaard wordt. De Drie-enige God openbaarde Zichzelf door Jezus Christus die de hoeksteen is. Hij is het begin en het einde; de weg, de waarheid en het leven. Al Massira wil trouw zijn aan deze twee waarheden in de manier waarop het de boodschap van de Bijbel presenteert en in de manier waarop het mensen toerust tot het dicipelschap in de bediening.

Alle volgende kernwaarden vinden hun bron in deze eerste en belangrijkste waarde.

Wij laten een nieuwe stem horen.

Er is ons geen ander modern materiaal bekend, dat het Goede Nieuws van Jezus van binnenuit de cultuur van het Midden-Oosten presenteert. In die zin is Al Massira een “nieuwe stem”. Al Massira ontstond in reactie op gelovigen met een Midden-Oosten achtergrond die worstelen met dezelfde theologische vragen die de islamitische wereld al 1400 jaar bezig houden. Wanneer mensen met welke achtergrond dan ook, die naar Zijn beeld geschapen zijn, volgelingen van de Messias worden, zullen ze een onderscheidende, door God gegeven rol ontdekken om de Messias en Zijn werk aan alle naties te openbaren.

We werken samen.

De Drie-enige God van de Bijbel is een intiem en diep met elkaar verbonden partnerschap. Al Massira is vanaf het begin een samenwerkingsverband van christenen met verschillende etnische, culturele en kerkelijke achtergronden. We proberen dit aspect van de aard van God in onze vriendschappelijke omgang met elkaar en in ons werk te weerspiegelen. Er is een basis van eenheid gebouwd om de “Grote Opdracht” te vervullen voor de meest onbereikte volkeren van de wereld – het is ook een plek waar diversiteit wordt verwelkomd en gevierd. Hier kunnen mensen door hun tijd, talenten en vaardigheden beschikbaar te stellen, bijdragen aan de visie en missie van Al Massira. Al Massira wil dit voorbeeld van partnerschap op elk niveau aanmoedigen.

Wij zijn relationeel.

Onze Heer is Zelf relationeel en heeft ervoor gekozen, als zijn primaire middel van openbaring, mens te worden. Hij heeft ons ook uitgenodigd om samen met Hem familie te zijn. Wij zijn geroepen om uit alle naties mensen tot discipelen te maken. Dit begint met evangelisatie en door middel van verlossing gaat dit verder met de groei en toerusting van gelovigen in de kerk, het doel waarvoor God ons geschapen heeft. Wij geloven dat relatie het beste middel is voor discipelschap en Al Massira functioneert het beste in deze context. Het is belangrijk om relaties op te bouwen met degenen die we toerusten, zodat we elkaar kunnen bemoedigen met verhalen over wat God doet. We moedigen mensen aan om het Al Massira bronmateriaal en de methodiek te gebruiken in de context van relatie en leefgemeenschap, omdat dit een natuurlijke kans biedt voor relaties om te groeien en voor groepen om zich te ontwikkelen tot discipelschapsgroepen, die later op een natuurlijke manier kunnen leiden tot gemeentegroei en vermenigvuldiging.

Wij bouwen een nieuw huis.

Al Massira legt zich toe op het onthullen van de boodschap van de Bijbel en wat christenen echt geloven. We doen dit door een nieuw huis vanaf het fundament op te bouwen – zo kunnen we die constructie en de consistentie van Gods openbaring laten zien. Al Massira gebruikt het bijbelse en chronologische verhaal om de persoon en het werk van Christus en het karakter van God te laten zien zoals dit in het Oude en Nieuwe Testament geopenbaard is. Al Massira verkent de verhalen, tekenen en profetieën van het Oude Testament om de consistente aard van de boodschap te laten zien. Al Massira probeert andere geloofssystemen niet te vernietigen noch het christelijk geloof te herinterpreteren vanuit een ander geloofskader. Wij gebruiken dus geen andere religieuze teksten, noch verwijzen we naar andere belangrijke religieuze personen. Ook vergelijkingen tussen bijbelse teksten/personen en andere religieuze teksten en personen worden niet onderzocht.

We creëren een veilige en open omgeving.

Al Massira moedigt het creëren van een veilige plek aan, waar vrienden hun mening kunnen delen en genieten van een open gesprek zonder onder druk gezet te worden om het met alles eens te zijn of een bepaald standpunt te aanvaarden. Het vertellen van verhalen en het stellen van vragen wordt aangemoedigd, evenals het verkennen van de hele Bijbel, ruimte gevend aan de Heilige Geest om de waarheid te laten zien en reacties aan te moedigen. Deelnemers aan een Al Massira groep worden ook aangemoedigd om de verhalen opnieuw te vertellen en de bronmaterialen binnen hun eigen sociale- en familiegroepen te delen.